Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXV Sesja Rady Miejskiej

Informuje się, że w dniu 16 czerwca 2014 roku  o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XXXV Sesja Rady Miejskiej
w Dobrodzieniu.

Radni zapoznają się z opiniami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2013 rok.
 

Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2013 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko - Gminnej  Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za 2013 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za 2013 rok,
 • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok,
 • wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok,
 • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,
 • udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu,
 • zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki”,
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji,
 • aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrodzień
  na lata 2014-2017,
 • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji,
 • zatwierdzenia cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień,
 • nadania odznaki „ Srebrna Róża Dobrodzieńska”.